دنیایی به رنگ یاسی

زندگی یعنی زنده و پاک زیستن و لمس حقایق بی نظیر هستی و بهترین استفاده از این هدیه ملکوتی وشکرگزاری

خرداد 97
4 پست
مرداد 94
1 پست
خرداد 94
2 پست
آذر 93
2 پست
مهر 93
2 پست
مرداد 93
1 پست
خرداد 93
3 پست
اسفند 92
7 پست
بهمن 92
10 پست
دی 92
11 پست
آذر 92
3 پست
آبان 92
6 پست
مهر 92
15 پست
شهریور 92
1 پست
مرداد 92
6 پست
تیر 92
8 پست
آبی به رنگ آسمان
روژیا هستم،درود بر نادرشاهِ کلات نادر کسی که کلات را محل سکونتم آفرید...
نگرش محفوظ
گرعشق نبودی ، سخن عشق نبودی چندین سخن نغز که گفتی که شنیدی
موسسه حقوقی وکیل مدافع
به هرکس که می نگرم در شکایت است، درحیرتم که لذت دنیا به کام کیست؟!
سفر و کتاب با مهکامه
یادداشت های من در خصوص کتاب هایی که می خونم و خاطرات سفرهام